Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

OJCZE NASZ świętej Mechtyldy w intencji dusz czyśćcowych

W wizjach mistycznych towarzyszących odmawianiu tej modlitwy św. Mechtylda widziała nieprzeliczone rzesze dusz uwalnianych z czyśćca w trakcie jej odmawiania.  
 
Ojcze nasz, któryś Jest w Niebie  
 
Proszę Cię racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, że Cię nie kochały, ani czci należytej nie oddawały Tobie, Ojcu swemu najukochańszemu, któryś ich ze szczególnej łaski i Miłosierdzia Twego za dzieci sobie obrał – lecz wydalały Cię z serca swego, w którym mieszkanie sobie obrałeś i w nim zawsze przebywać pragnąłeś. Otóż wynagradzając za tak wielkie ich winy, ofiaruję Ci Miłość i cześć, jakie Ci ukochany Syn Twój tu na ziemi oddawał, wraz z doskonałym zadośćuczynieniem, przez które wszystkie ich grzechy zgładziłeś. Amen.

 
święć się Imię Twoje
 
Proszę Cię najmilszy Ojcze, racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, że Najświętszemu Imieniu Twemu żadnej czci nie oddawały, rzadko o nim pobożnie pamiętały, owszem – często daremnie i bez czci żadnej go używały, a przez życie nieuczciwe stały się niegodnymi imienia chrześcijańskiego. Oto ja, na zadośćuczynienie za tak wielkie ich grzechy, ofiaruję Ci świętobliwość najdoskonalszą Syna Twojego, którą Przenajświętsze Imię Twoje sławił w kazaniach swoich i czcił je we wszystkich Swoich dziełach świętych. Amen.
 
 
przyjdź Królestwo Twoje
 
Proszę Cię Ojcze Najłaskawszy, racz przebaczyć duszom zmarłych, że nigdy gorąco nie pragnęły Ciebie, ani nie starały się o Królestwo Twoje, w którym stały i wieczny pokój, wieczna radość i chwała panują. Dla wynagrodzenia ich obojętności w pełnieniu dobrych uczynków, ofiaruję Ci Przenajświętsze Syna Twego święte pragnienia, przez które chciał, żebyśmy się stali współuczestnikami Królestwa Jego. Amen.
 
 
bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi
 
Proszę Cię, Ojcze Najmilszy, racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, a szczególnie duszom osób zakonnych, że wolę własną przedkładały nad Twoją i nie zawsze Twoją wolę kochały, owszem – częstokroć podług swojej woli żyły, a Twojej się sprzeciwiały. Dla zgładzenia tego ich nieposłuszeństwa, ofiaruję Ci zjednoczenie Najświętszego Serca Syna Twojego z Twoją wolą, wraz ze skorym posłuszeństwem, przez które tenże Syn stał Ci się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Amen.
 
 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
 
Proszę Cię Ojcze Najłaskawszy, racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, że nie z takim jak należało pragnieniem, nabożeństwem i miłością przyjmowały Przenajświętszy Sakrament Ołtarza, owszem – znaczna liczba niegodnie doń przystępowała, albo też rzadko lub nigdy. Za ten ich grzech ofiaruję Ci niepojętą Syna Twego Świętobliwość, pobożność, gorącą Miłość i niewypowiedziane pragnienie, z jakim ten drogi skarb nam darował. Amen.
 
 
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
 
Proszę Cię, Ojcze Najmiłosierniejszy, racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym wszystkie grzechy śmiertelne, jakich się dopuściły, a szczególnie przebacz tym, którzy ich w czym obrazili – i że nie miłowały nieprzyjaciół swoich. Za które to grzechy ofiaruję Ci modlitwę najsłodszą, którą Syn Twój na krzyżu wisząc za nieprzyjaciół Swoich do Ciebie zanosił. Amen.
 
 
i nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie
 
Proszę Cię, Ojcze Najlepszy, racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, że się nie oparły złości i pożądliwością, lecz owszem – często podszeptom szatana i ciału swemu posłusznymi były, a wielkością grzechów duszę swoją zeszpeciły. Za te występki ofiaruję Ci zwycięstwo chwalebne Syna Twego, jakie odniósł nad światem i czartem. Ofiaruję Ci również całe życie Jego Przenajświętsze, ze wszystkimi jego pracami, trudami, gorzką Męką i Śmiercią. Amen.
 
 
ale nas zbaw ode złego
 
I dusze w czyśćcu cierpiące zbaw od wszelkiego złego, od wszelkiego karania. Proszę Cię o to przez wszystkie zasługi Syna Twego ukochanego. Zaprowadź nas do Królestwa Twojej Chwały, którym Jesteś Ty Sam. Amen.